« Julkalendern Revival | Main | Facit till Ojulkalendern den 27 januari 2006 »

den 22 januari 2006

Comments

Yvonne

Man kan ju undra varför jag tyckte jag kände igen hemlisbloggaren. Kan nämligen inte påminna mig om att jag läst hans böcker, fast så har jag ju minne som en bananfluga också.

Cecilia

*Hoppar och studsar!*
Tack! Jätteglad!

Paul Auster hörde jag talas om (eller, nja, läste jag om) för första gången i förra Trots Allt. Fast jag kommer inte ihåg något som det stod i artikeln. Men det är fint att vara med där iaf.

Får väl börja läsa skönlitteratur...

Lotten Bergman

Minne som en bananfluga ... bananflugor ... nu bläddrar jag i minnet ... ett av de större och kanske till och med det värsta traumat i mitt liv innefattade bananflugor. Och tobaksmosaikvirus.

Hu. (Jag är med flit hemlighetsfull.)

Charlott - the Goblin Girl

HA! Jag har sett Blue in the face och Smoke OCH läst I de sista tingens land! Inte konstigt att det kändes bekant!

Lotten Bergman

Jag har också sett Smoke och Blue in the Face -- men jag minns inget förutom att något hände i en tobaksaffär. Fråga mig istället vad som händer i kvalitetsfilmen Grease, så håller jag en moraliserande föreläsning!

Finkultur, schminkulflur.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.