« Facit till Ojulkalendern den 27 januari 2006 | Main | Facit till Ojulkalendern den 17 februari 2006 »

den 4 februari 2006

Comments

Lotten Bergman

Saskia -- mejla mig en adress, så kommer priset snart!

Saskia

Bugar o tackar allra ödmjukast. Jag som är så hemlig och allt. Jag tror att jag får leja in en bulvan. :)
/S

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.