« Facit till Ojulkalendern den 17 februari 2006 | Main | Facit till Ojulkalendern 17 mars 2006 »

den 4 mars 2006

Comments

petrus

Ja, det är bara att gissa på tills det blir rätt. Men det hade ju inte gått utan alla fina ledtrådar. Jag skäms lite för att jag klankade ner på herr Enquists språk, det var bara ren avundsjuka.

Olle Bergman

Jag ska be Lotten plocka fram texten som hon skrev om Livläkarens besök. Det är en sågning som heter duga.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.