« Facit till Ojulkalendern den 3 mars 2006 | Main | Facit til Ojulkalendern den 5 maj 2006 »

den 17 mars 2006

Comments

Olle Bergman

Målande adjektiv och effektfulla adverb ger en strålande lyster åt texten och hjälper effektivt den nyfikne läsaren att tydligt uppfatta de svindlande känslor som ständigt präglar vår korta jordavandring.

Den blyga

Ni behöver inte skicka någon - för Olle glömde en vid förra besöket!
Men tack ÄNDÅ - nu vågar jag använda den!

Olle Bergman

Skådespelerskan Hedy Lamarr är en annan osannolik uppfinnare. Under kriget jobbade hon och en ingenjörskompanjon på ett patent för styrning av torpeder som byggde på det som idag kallas frekvensväxling.

http://tinyurl.com/zz5js
http://tinyurl.com/ctyld

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.