« Facit den 15 december 2006 | Main | Facit den 17 december 2006 »

den 17 december 2006

Comments

charlott - The Goblin girl

Statistikern är överlycklig! Jag med, för nu slipper vi slåss om min tröja...

Eva-L

Ett tips om man vill ha in å ä ö är att använda alt0229(å), alt0228 (ä) och alt0246 (ö). Då går det lite fortare än om man klipper och klistrar!

Lotten Bergman

Bra tips, Eva-L! Ser du, Marie?

Ralt0228ksmalt0246rgalt0229s.

website

I delight in, lead to I found exactly what I used to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.