« Facit den 17 december 2006 | Main | Facit den 19 december 2006 »

den 19 december 2006

Comments

crrly

Nej men. "Kitty tittar ständigt och jämnt på sin klocka"... Aja baja!

crrly

Förresten, fanns det flera böcker om Pollyanna??

Lotten Bergman

Ajabaja-damen skäms som en hund och har suddat lite på n:et. (Måste börja skirva på dagtid igen, bokstäverna hamnar rättare då.)

När det gäller Pollyanna, så trippade hon trallande om kring i åtminstone tre böcker: "Pollyanna", "Pollyanna växer upp" och "Pollyanna gifter sig". Jag har sett en förfärlig amerikansk (tror jag) film där Polyanna blir förlamad och inte alls kan tralla och trippa längre. Huääärk!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.