« Facit den 18 december 2006 | Main | Facit den 20 december 2006 »

den 20 december 2006

Comments

salt

Hallå! Du glömde väl inte att även jag hemligbloggade om Victor Marie Hugo idag?
Med ledtrådar man inte måste ha läst en massa böcker för att klara... ;)

Plastfarfar

Hur i all sin dar har bananmärkena hamnat där?

Håkan (hakke)

Om jag skulle gissa på en tråd skulle den vara röd som själva tomten.

Lotten Bergman

Salt, du får ta och hemlisblogga alla mina hemlisbloggare varje dag!

Anne-Maj

Oj, jag som gissade på Swedenborg ocskå... Tackar så mycket....!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.