« Julkalenderfacit till den 18 dec. 2007 | Main | Julkalenderfacit till den 20 dec. 2007 »

den 20 december 2007

Comments

ab

Men...! Skickligt av kommentatorerna på min ära, men jag trodde att det INTE kunde vara Svenska skrivregler därför att det inte är julafton - därför för dig är dessa regler såsom Jesusbarnet, själva cloun och mittpunkten - då kunde de väl inte komma på en sketen onsdag?! Men si, jag hade fel! Ha, I laugh in the face of psychology!

Översättarhelena

Själv har jag ju faktiskt jobbat med att hitta på exempelmeningar till en grammatik. Det var förstås inte det enda jag gjorde, men en period på sluttampen av Svenska Akademiens grammatik höll jag i princip bara på med exemplen! Om man lusläser den hittar man en hel del så kallade redaktionella exempel som innehåller namn på mina släktingar, bekanta och grannar. Tyvärr var det dock ett uttalat krav att exemplen inte fick vara för roliga.

ab

Helena: Vadan detta? Varför fick de inte vara roliga? Trist! (Men de brukar bli oavsiktligt roliga i alla fall. Du kanske diskret fixade att det blev så?)

Malinka

Jamen se där! Man är ju inte korrekturläsare för intet. Däremot lyckades jag inte dra några slutsatser av observationerna.

Skyller på att mina Svenska skrivregler (ja, både senaste och näst senaste upplagan) oförklarligt har gått upp i rök – kanske något barn har tuggat i sig dem?

crrly

Åh, vad glad jag blev nu! Roligt, roligt. Jag har stl S (finns XS?) och bor på samma adress som senast.

Nördig som jag är kan jag faktiskt skylla just den där felplacerade punkten på att jag inte tidigare hoppade på Översättarhelens skarpsinniga förslag om att det handlade om typiska exempel ur en ordbok eller grammatik. (Ja, hoppade på i betydelsen hakade på, inte som ett påhopp!)

Håller med om att Master Mind-kommentaren var fantastisk! :)

För övrigt kan jag spontant fylla på exempelmeningen ovan:

... under berg-och-dalbaneturen på jorden-runt-resan.

(Om det nu blev rätt där, utan diviser i "dalbaneturen"?! Slarvcrrly har tappat bort sin SAOL!)

Lotten Bergman

Men vet ni! Jag har nu hört med Språkrådet -- Skrivreglerna kommer i ny upplaga i september nästa år!

Heureka!

Lilla E

Jubel och fröjd, pukor och trumpeter, vad roligt det är att vinna! Till på köpet på dagen när jag inte hade en susning om vem som hemlisbloggade. Tur att plommonstopet (och Lotten) inte har en rättgissarpolicy.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.