« Julkalenderfacit till den 20 dec. 2007 | Main | Julkalenderfacit till den 22 dec. 2007 »

den 22 december 2007

Comments

Lotta

Ja! Ranelid är det som kysser sin fru i kalendern.
Jag tyckte faktiskt att det här var en av de lättaste luckorna. Men så har jag läst en hel del också -jag måste försätta mig i ett särskilt Ranelidhumör och läsa långa sjok åt gången, annars blir jag mycket riktigt irriterad. Men om flowet är det rätta kan det vara ...magiskt. Faktiskt.
Synden är bäst.

ab

Så det var Eva-L som först nämnde Ranelid. Grattis! Och allt det där jag dillade om om blottad bringa m m var bara sånt han skrivit själv, hehe. Fast du tänkte i alla fall på George W!

Eva-L

Ja, det var helt enkelt så att jag en gång började läsa en Björn Ranelid-bok, efter 4 sidor var jag helt bortkollrad och fick sluta. Det här var helt enkelt samma text, det fanns inga alternativ:-)

Översättarhelena

Men! Det där med Full Metal Jacket var ju helt vansinnigt. Måste jag läsa den där boken nu? Nej, jag tror jag väljer att tro dig på ditt ord, helt enkelt.

Lotten Bergman

AB: En av mina favoritkommentarer igår var ju din där du heter "Anonym":

"För när vissa klämtar i vackra klockor ringer det bara i öronen på andra.(Jo, det är förstås synd om honom, jag menade inte att låta elak.)"

Dieva

Tänk att du försökte göra texten mer sammanhängande. Jag som tyckte att den var helt kollrig.

(Näh, nu undviker jag bara städningen. Dags att göra ett ryck igen.)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.