« Julkalenderfacit till den 22 dec. 2007 | Main | Julkalenderfacit till den 24 dec. 2007 »

den 24 december 2007

Comments

Översättarhelena

Å, hela familjen kan nu ha bloggtröjor på julafton! Nej förresten, posten hinner nog inte leverera tröja så snabbt. Det får bli på nyårsafton i stället.

Lotten Bergman

Kaaaaaaanske blir det ännu senare, Översättarhelena: tröjtryckeriet krånglar när det gäller karlstorlekarna!

Bim H-D

Oj,då kanske de få testa dem alla på påsk istället då? ;) Julen varar ju ända fram till påska, hua...
Själv får man sitta här med skägget i brevlådan - på något sätt... och drömma vidare antar jag?
Nu ska jag gå och kasta min dator i väggen (? om det nu skulle råka hjälpa ?) för min dator släpper in ut mig på nätet, grrr... Tur yngsta dottern är hemma med sin burk så man kommer ut i rymden... ... ...
Må så gott... värmländskan Bim som är ilsk såhär på självaste julafton - samt namnsdagen ;) Kanske är som med hur Eva brukar avbildas i Eden? :p Mot dagens lucka!!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.