« | Main | »

Comments

den blyga

Jag försökte googla för att få fram vad detta heter på latin:
MEN
Blott, blott den djefla mannen överallt...
MEN
Jag hittade varje fall det här som kommentar hos Sanna Rayman:
Av mig får du Vergilius (Eneiden):

Fatta nu mod och förjaga er ängsliga fruktan!
Kanske ni kommer att minnas en gång även detta med glädje.
Skiftande skickelsers rad och farornas mängd bana vägen
hän till vårt väntande mål, där ödet i Latiens länder
lovar oss boningars lugn, och Troja skall resa sig åter.
Härda blott ut och rädda er över till ljusare tider!

MEN
Det var ju den djefla mannen
IGEN.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

www.lotten.se

last.fm

Blog powered by Typepad