« | Main | »

Comments

ab

Eftersom den hamnade under fel inlägg, upprepar jag min kommentar här:
Om du ursäktar svordomen är du en djefla hjälte som klättrade upp på taket, upptäckte glödbranden och räddade kvinna och barn.

den blyga

ab. Hear, hear!

Olle Bergman

Tack för omtanken! Nu när hantverkarna har blottat bjälkarna förstår man hur illa det kunde ha gått.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

www.lotten.se

last.fm

Blog powered by Typepad