« | Main | »

Comments

Cecilia N

Har ännu inte kommit fram till fulvåren. Är bara på den vita skimrande underbara vårvintern.
Skönt att veta att det finns fler än jag som sett den fula vårperioden.
Undrar om de som "älskar våren" har missat fulvåren, eller om det är den som avses?

Howdy Sailor!

Det är när våren är som fulast, när vägdammet ligger och bränner vid snödrivorna, som man kan skymta Pater Noster i diset bortom Klädesholmen. På senvintern är det för mörkt, på våren och försommaren för ljust, men på fulvåren, ja då lyser hon röd och stolt därute.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

www.lotten.se

last.fm

Blog powered by Typepad