« | Main | »

Comments

Martina

Har redan köpt den!

den blyga

So have I!

Cecilia n

Ungefär vilken ålder har du tänkt den till? Jag vet en pojk som fyller sju i vår. Passar det?

den blyga

@cecilia n: Eftersom den djefla inte tycks ha tid att sköta sin bloggkonversation:
Det får vara en mycket försigkommen 7-åring - 9-11 tror jag är bäst som STARTålder - sedan är den nöjsam HELA livet!

Riktmärke: Förstår han nöjet med Harry Potter förstår han den här!

Jag köper upp för att ha att ta med mig i stället för blomma när jag går bort...

Cecilia N

Tack för svaret, du blyga.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

www.lotten.se

last.fm

Blog powered by Typepad