Om Språkklådan

 • Språkklådan är en gratistjänst från Bergmans Bokstäver AB där Lotten & Olle Bergman samt Per Stenson svarar på språkfrågor och kåserar kring svenskan – då, nu och i framtiden. På www.bergman.com hittar du mycket annat som kan vara matnyttigt för dig som skriver, redigerar och informerar i tjänsten.

Bergmans Bokstäver

 • Texter, information, utbildning – med glöd, skicklighet och humor.
  Bergmans Bokstäver AB
  Gillbergavägen 113 A
  632 36 Eskilstuna
  070-888 55 41
  info@bergman.com

« Före och innan | Main | Om ordet ”avsvällande” »

Comments

Herr R

Flera tappade bokstäver:
Googla på "brevid" skall du se. Expressen hamnar högt på den listan.
Jag har även noterat de tappade s:en i till exempel Svenska Fotbollförbundet. Fotbollplan och så vidare.
Även det på mosburkar ofta förekommande äpplemos, äpplesylt etcetera.
Märkligt.

Lotten Bergman

Psst, R, Olle är skåning och tycker att äpplemos är ett helt ok ord. Han kan till och med säga utsketet äpplamos med en axelryckning.

hkghjugj

Vad heter det då?

Olle Bergman

Jag citerar hela artikeln från NE:s ordbok för säkerhets skull:

förr´än konj.
ORDLED: förr--än
• innan i nekande uttr.: knappt hade han nått fram ~ han nåddes av budet
BET.NYANS: ofta med bibetydelse av försening: pjäsen skrevs 1905 men hade inte premiär ~ 1922
HIST.: sedan 1613; till förr och 3än

Elvira

Jag transkriberar intervjuer och hittade just ett "förräns". Funderade på stavningen och huruvida jag ska ha kvar detta talspråksuttryck eller ändra till förrän. Finns det ett ord som stavas "förrens". Ofta blir det ju i talspråk till och med "förrns". Det är många språkfrågor man tvingas ta ställning till när man "översätter" från talspråk till skriftspråk.

Odd

Vad är det för fel på de "fula, fula modeord" som står listade? Sexig måste väl vara ett av de bästa orden som finns, rätt använt! Motivering kan ju vara på sin plats! Process ser jag heller inget fel i!?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Fula, fula modeord

 • process
 • sexig
 • klockren
 • incitament

Ord som kan behöva ett binde-streck

 • epodopning
 • arlakon
 • fetmagen

Talspråk i skrift

 • vart istället för var
  Vanligt fel i öster och norr, ovanligt i väster och söder.
 • våran, eran istället för vår, er
  Ett av svenskans vanligaste skrivfel.

Blog powered by Typepad