« Facit till 9 december | Main | 10 dec: Vem bloggar här? »

den 10 december 2005

Comments

Helena 2

Å nej! Vad ledsamt. Jag som just fick veta att det blir sovmorgon i morgon (= inga barn som behöver skjuts någonstans). Men jag han se en liten snutt! Min gissning finns i kommentarerna till gårdagens facit.

Lotten Bergman

Dagens bloggare kommer -- jag vet inte vad som är fel ... jag har provat olika program, olika datorer, olika fingersättning och till och med erbjudit datorn Alvedon, men TypePad vill bara hugga av texten hela tiden.

Nu ska jag hämta en hammare.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.