« Facit till 13 december | Main | Facit till 14 december »

den 14 december 2005

Comments

Tindro

Jag tror också att ”A.B/L.M”. är dagens svar. I varje fall om man ser till positionerings beskrivningarna och datorknäppandet så tycker jag det är klockrent Liza M.
Ja, inte Liza Minelli utan Liza Marklund.

Har fått lära mig det här med bloggande i kväll. Rapport till Tindra på telefon. Får diskutera lite tankar om röda tråden med Tindra i morgon!

Lotten Bergman

Tindro, du ska stoppas in i plommonstopet! (Men vinner du, blir Hasselina jättearg.)

Helena 2

Hemkommen från bokcirkel! Goblin-Charlotte: Vad skojigt att du och Pojkvännen gillar LIX! Sen kan ni lära er räkna ut genomsnittlig fundamentslängd och mycket annat användbart. Kvantitativ stilistik är bäst!

Lotten Bergman

Såg någon? Av misstag lade jag precis ut facit! Puh. Jag visslar, tittar i taket och låtsas som ingenting.

Tindro

Jag hoppas ju så klart att Hasselina vinner!! Bättre go å gla än arg å karg!

Lotten Bergman

Booom. Facit på glid!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.