« 17 dec: Vem bloggar här? | Main | 18 dec: Vem bloggar här? »

den 17 december 2005

Comments

Helena 2

Hur dags tänker du lägga ut morgondagens bloggare, Olle? Här gäller det att inte vila på vunna lagrar, det är ju uppenbart.

Ami

På en trebarnsmorsa från Söder
Nu av stolthet kinderna glöder
Ty en T-shirt så kär
numera hon bär
Och avundsjukan hos andra nu göder!

Olle Bergman

Om inget oförutsett händer så läggs morgondagens text ut klockan 8.30. Gonatt!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.