« 22 dec: Vem bloggar här? | Main | 23 dec: Vem bloggar här? »

den 23 december 2005

Comments

Pontus

Fel men ändå rätt. Om nu Axel Wallengren skriver så här så har han minsann härmisbloggat Platon. Så det så! Alltså, liksom.

Lotten Bergman

Bra, Pontus! Alltså ... liksom ... ju mer envis du är, desto närmare kommer du en extrapriströja som du kan sprätta runt i, du också!

Helena 2

Vad bra att du (nästan) har lärt dig min adress utantill, Lotten. Då vet du ju vart du ska bege dig om du råkar bli strandsatt i Göteborg någon gång!
*i storsint tonfall*: Aku och Bengt O är väl värda sina tröjor, de också!

Lotten Bergman

Helena 2:
Ja, och så snörper man lite på munnen när man säger så!

aequinoxia

"Det illustra julkalendersällskapet"? Låter inte det som en dålig deckare i da Vinci-kodens fotspår? Kanske till och med en dålig da Vinci-parodi? Jag känner mig i alla fall hedrad att få vara med och leka med så intelligenta och kreativa människor. :-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.