« 24 dec: Vem bloggar här? | Main | Den röda tråden »

den 24 december 2005

Comments

Lisa

Tänder! Ovärdigt! Min ex-svärfar är däremt sjukt lik Povel. Men det hade inte varit någon bra ledtråd för kreti och pleti.

Nåja, Jag är stolt över att fått har rätt först för en enda gångs skull.

Helena 2

Tänkte bara anmäla min närvaro efter att dagens facit har presenterats och dragningen genomförts. Men jag vill i alla fall instämma i hyllningskören till bloggkalendern! Vad gjorde jag i december alla andra år? Stöpte ljus? Stoppade korv? Lutade fisk? Nej, inte vad jag kan minnas. Och för att slippa göra det nästa år så hoppas jag innerligt på en ny bloggkalender då.

Lotten Bergman

Helena 2: Närvarande! (Avprickad på listan.)

Charlotta

Ooooh! Så kom lilla jag och var bara med en gång och vann. Fantastiskt! Jag drar nog samma storlek som Lotten. Tusen tack och god fortsättning.

Lotten Bergman

Charlotta: Jamen jamen jamen -- går du i en small, tror du? Den är taaajt på en småbröstad 172-centimeterskvinna ...

Charlotta

Då säger vi small. Du är kralligare än jag.

Emma

Nämen... här kommer man tillbaka till civilisationen styr snabbt stegen till julkalendern... är det verkligen jag som fått en tröja, jag tror jag rodnar. Något finare har jag inte hört sen jag konfirmerade mig ;)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.