« 7 dec: Vem bloggar här? | Main | 8 dec: Vem bloggar här? »

den 8 december 2005

Comments

Lotten Bergman

Ställ gärna frågor här om ni tycker att jag har varit otydlig. Klagomål på plommonstopets makt skickas i fjorton exemplar till min man, han gillar pappersarbete.

kristina

Nej, blogga tror jag nog att de kan, gamla bröderna Grimm, men SKRIVA sagor dagarna i ända, eller hur det exakta citatet var, nja.. det skär lite i min ordmärkarsjäl men jag fogar mig och väntar på nästa!

Lotten Bergman

Du är klok som en bok du, Kristina! Fast om jag hade valt ett ord som "nedteckna" hade det blivit för enkelt. "Plita på" hade kanske funkat ...

aequinoxia

Jag? Oh wow! Trots att jag har ett konstigt namn, gissade fel och var med för första gången. Tack plommonstopet!

Jag får väl fortfarande vara med och leka..?

Helena

Felfinneri verkar ju vara en populär sport här. Så jag kan inte låta bli att påpeka stavningen av Gösta Berling. Undrar varför ett extra g gör det så himla komiskt och anakronistiskt?

Charlott

Trots att jag gissat varje dag och dessutom helt rätt på första försöket igår så blev det ingen vinst. Min vanliga otur! Eller så är det fel på plommonstopet... Men skam den som ger sig - nu över till dagens gissning!

Lotten Bergman

Helena, visst var Gösta Berling bror till spionen?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.