« 8 dec: Vem bloggar här? | Main | 9 dec: Vem bloggar här? »

den 9 december 2005

Comments

Tiila

Hurra!

När jag var bokmal och tonåring läste jag oerhörda mängder Agatha Christie (Hon skrev ju en del) så det känns extra bra att ha vunnit bloggtröjan just idag!

Lotten Bergman

Varför sover vi inte? Detta är ju inte klokt. Jag ser ju ut som Onkel Fester i Familjen Addams.

Björn

Gubben i lådan: Ja, tyvärr så hittade jag inte den här sidan förrän i förrgår, så Agatha Christie-bloggen var den första jag läste utan tillgång till facit.

Charlott

Man tackar för specialpriset!

Ami

Gäller det möjligen att vara verbal
för att få äran till denna special?
Jag har ännu ej sett röken
men priset kanske är likt spöken?
Som kommer fram när tiden är ideal?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.