« 9 dec: Vem bloggar här? | Main | 10 dec: Ingen bloggar här än! »

den 10 december 2005

Comments

Helena 2

Men Lotten, vad menar du med att ingen drog parallellen till T.S. Eliot? Nu får du allt läsa kommentarerna lite noggrannare. Fast jag erkänner att jag hade stavat fel till Eliot.

kristina

Oj! Fröjd och glädje, det var för väl att jag drog upp min whiskeyröstade gamle hjälte istället för att hålla tand för tunga. Nu är jag överspeedad inför nästa bloggare, såklart. Kom an bara! (Nej, glöggen på julfesten var väldigt alkoholfri men på Värmlands Nation har de visst både ett och annat att hälla under västen.)

Lotten Bergman

Helena 2! Jag får ändra formuleringen! Vad jag menade var att ingen drog parallellen till "Old Possum" via pungråttan!

Helena 2

Ja, det var nog inte slarvigt formulerat ser jag nu, utan slarvigt läst av mig! Jag var bara så nöjd med att pricka in citatet om "most coveted pin-up"!

Lotten Bergman

Bloggaren för 10 december har fastnat i sajbern: hur jag än gör klipps texten av efter ett par rader. Jag försöker igen, men sitt för all del inte upp och vänta. Om ni inte är på firmafest, vill säga. Då kan ni gott sitta kvar framför datorerna ett tag till!

Helena 2

Jag hann se en liten snutt innan den försvann. Det kändes lite som Afrikas drottning, tyckte jag. C.S Forester alltså. För detta talar också kvinnonamnet Lila, som ju är en färg, liksom Rose (som passageraren heter i boken). Men Forester har ju å andra sidan inte fått Nobelpriset.
Det har däremot Hemingway, som också skulle kunna vara en bra gissning.
Får man gardera sig?
I så fall gissar jag på Forester med Hemingway som gardering.

Helena 2

Nej, det var fegt. Jag gissar på Forester. Fast jag inte förstår vad han har med 10 december att göra.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.