« Den röda tråden | Main | Julkalendern Revival »

den 25 december 2005

Comments

rosman

Tack för en väldigt splittrad december, en av de roligare jag kan påminna mig...

/Rosman

Lotten Bergman

Tack själv, Rosman! Håller dina rödatrådenfunderingar nära hjärtat!

magnus

Jag eländige avfälling som ynkeligen smet från mina förpliktelser ... jag nedtecknar härmed mitt högtideliga löfte om att krypandes på knäna, i smuts och förnedring, bege mig till Lotten i Eskilstuna för mina synders förlåtelse (i alla fall om jag får köra fram i bilen först).

Ni måste dock förstå att den lede frestaren, vars namn jag icke vågar nedteckna, lömskt lurat på mig två artikel-deadlines. (21:e resp. 23:e december -- sedan kan ni ju gissa när jag köpte julklappar.)

För att återgå till min syndabekännelse. Även om jag numera undviker att möta mina forna medbloggare, ber jag att från min förvisning i ett grått, blött och trist Skåne få sända en sista hälsning: Tack Lotten och alla andra!

Lisa

Abstinens! Cold turkey är inte lätt. När kommer nästa?

Olle Bergman

Ujuj, vad här är tomt. Som en badstrand i november, en skolkorridor när vaktmästarn släckt och låst.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.