« Facit till Ojulkalendern 17 mars 2006 | Main | Facit till Ojulkalendern 19 maj 2006 »

den 6 maj 2006

Comments

Ica

och vem i hela friden är detta? trots att jag tittat djupt i fredagsflaskan var jag nu väldigt nyfiken på vem bloggaren var, när det då visade sig inte vara herreys(vilket var en gissning jag fortfarande, något MER onykter är stolt över). Döm om min besvikelse av detta. Jag blev så besviken över att inte veta vem det är att jag nu banne mig lägger in mig på hem. Bah!

Lotten Bergman

Tihi, du får åka på litteratur-camp eller nåt! Vänta så ska jag leta fram en Lenngren-dikt som är ball!

kristina

1. Förtjuuuuusande! Så utomordentligt trevligt det var att vakna idag, jag säger då det!

2. ICA! Skämmes vettu, det är klart att du vet vem Anna Maria Lenngren är!

Lotten Bergman

Men det var ju alls inte det jag skulle skriva! Det var ju detta:

Kristina och Pernilla! Mejla mig om vilken tröja ni vill ha!

Lotten Bergman

Här, så här skriver hon i "Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon", som alltså var ironiska och alls inte riktiga råd till någon utan mer en knäpp på näsan åt dem som inte såg till att alla tjejer fick gå i skolan:

Med läsning öd ej tiden bort -
Vårt kön så föga det behöfver,
Och skall du läsa, gör det kort.
Att såsen ej må fräsa öfver!

Projekt Runeberg har hur mycket information som helst om Anna Maria Lenngren.

Ica

okej då. den var ball.
som sagt: fotboll idag för den intresserad, och så ska jag nu föra blogg- och språkpoliströjornas existens ner till Småland.

Den blyga

Tack Lotten för att Du lyfter fram AML!
På min ålders höst - i dessa feministtider - gläds jag åt hur förr, begåvade kvinnor trots allt kunde leva GODA liv, varken förneka "det lilla livet" eller sin begåvning.
Tag bara en sådan person som den Heliga Birgitta!
Åter till Lenngren:
OM man kan något om Lenngren är det väl främst dikten:
Pojkarne
som åtminstone MIN generation ofta kan läsa första versen utantill

Jag mins den ljufva tiden,
Jag mins den som i går,
Då oskulden och friden
Tätt följde mina spår,
Då lasten var en hexa
Och sorgen snart försvann,
Då allt - utom min lexa -
Jag lätt och lustigt fann.

...Jag var ju en flitig elev i det gamla LÄROVERKET - först när jag 15 år senare sysslade med barnpsykologi och fick lära mig om de olika TROTSåldrarna och LATENSEN i barnaåren som jag förstod att detta inte enbart är en "bagatelle":
vers 5/7:
Ej skillnad till personer
Jag såg i nöjets dar:
Bondpojkar och baroner,
Allt för mig lika var.
I glädjen och i yran
Den af oss raska barn,
Som gaf den längsta lyran,
Var den förnämsta karln.

Den blyga

AMLs dikt Några råd till min kära dotter om jag hade någon.. är ju en IRONISERING av Carl Gustaf af Leopolds dikt
"...En känd lärodikt af Leopold är skaldestycket Predikaren, som af samtiden mottogs med mycken förtjusning. Här har Leopold i en vältalig form framlagt sin »vishetslära», som präglades af tidens deism och uppställde »dygden» såsom lifvets a och o, på samma gång den pessimistiskt skildrade den dygdiges lott i världen...."

som ju för övrigt Per brukar citera:
..För mänsklig ordning dock (för hvilken allt bör ske)
Inför den höge dåren buga;
Men djupt, så djupt min son att han ej ser dig le-
Han(alltså Leopold - ej Per) var Gustav III:s handsekreterare!

Olle Bergman

"På min ålders höst - i dessa feministtider - gläds jag åt hur förr, begåvade kvinnor trots allt kunde leva GODA liv, varken förneka "det lilla livet" eller sin begåvning."

När man reflekterar så är det dags att läsa senaste titeln av Sveriges duktigaste essäist, Nina Burton: Den nya kvinnostaden.

"Nina Burton gör en resa genom århundradena för att hitta dessa kvinnor som frågat och forskat, som svarat och skapat, och som visat att vetenskapens och konstens värld kan delas av alla som får tillträde till dem. De är författare, kompositörer och konstnärer, mystiker och filosofer; de är forskare, uppfinnare, astronomer, flygare och upptäcktsresande."

Olle Bergman

Ica: Den här Lenngren-dikten tror jag du gillar:

Dagbok

Söndag - blef jag dödligt kär,
Måndag - yppade min smärta;
Tisdag - rördes Lisas hjerta...
Onsdag - hardt min önskan när.
Torsdag - valde hon en annan!
Fredag - mina hämderop.
Lördag - skötte flitigt kannan,
Söndag - glömde alltihop.

Ica

nja, skulle vara söndagen då.

crrly

Tsss. "Halvdant", va? Hon var faktiskt den första jag tänkte på, kunde jag hjälpa att nån annan redan hade gissat på henne, va, va, va?! ;)

Lite stolt är jag faktiskt, över att gamla takter någorlunda sitter i!

Lotten Bergman

Crrly! All heder! Halvdant må ha en negativ klang, men är det inte!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.