« Facit den 9 december 2006 | Main | Facit den 11 december 2006 »

den 11 december 2006

Comments

charlott - the goblin girl

Man börjar ana ordningen i kaoset hemma. Har dock inte vant sig vid den nya duschen och äter frukost bland pappkassar. Men värst av allt är att bredbandet inte har blivit omkopplat än! Och grannarna har inga öppna trådlösa nätverk man kan snålsurfa på så länge. Katastrof! Det känns dock lite bättre nu när det visar sig att jag inte alls kände till gårdagens bloggare...

Lotten Bergman

Goblin! Vi saknade dig och dina statistiker och överdängare!

Brandy & Meg & Lauren

I LOVE JAMES FREY YOU NEED TO STOP BEING SO MEAN :( HES MY....MY...HERO :(

Lotten

Well ... I'm not being mean at all. Have you really translated the Swedish text?

I'm hardly ever mean.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.