« Facit den 19 december 2006 | Main | Facit den 21 december 2006 »

den 21 december 2006

Comments

Håkan (hakke)

Åh, jag älskade sönder min skiva med rövarna i Kamomilla stad. Min storebror var bätre på att sköta om sin skiva med Klas Klättermus. Aldrig visste vi att vi hade samma man att tacka för våra favoriter!

Nu är det hög tid att sova. Jag gör som räven och lägger mig med svansen under örat.

Lotten Bergman

Jag har under gårdagen insett att jag har misskött mina barns Egner-uppfostran. De kan inte sjunga Rövarsången eller Pepparkakevisan!

R Skriverier

Här borde man väl bara hålla truten, le och vara glad. Men då jag är en ärlig man måste jag påpeka: jag gissade aldrig på Hjalle. Jag skrev att jag kanske borde – och det i ett av dina icke-kalender-blogginlägg, dessutom.

/R

Lotten Bergman

Men fyyyy, R Skriverier. Då får du ju ingen tröja!

(Tsst. Klart att du ska ha en tröja. Var tyst och ta emot!)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.