« Facit den 20 december 2006 | Main | Facit den 22 december 2006 »

den 22 december 2006

Comments

Orangeluvan

Ursäkta en yngling, men hon heter väl ändå Maria i förnamn?

Lotten Bergman

'Schäkta, jag har ju så ont i pekfingret, a och e ligger för nära varandra. Kolla här hur jag skriver om jag inte rättar mig:

Masrtias Bortewliusd

Håkan (hakke)

Är det inte väldigt många som håller på med någon slags fysiska aktiviteter? Tänk om Majlard rentav har recenserat någon gravid gympingvideo med Maria Borstaavalltludd eller en brottningsmatch med John Irvings. Vilka adjektiv det skulle bli!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.