« Facit den 22 december 2006 | Main | Facit den 24 december 2006 »

den 24 december 2006

Comments

ica

Ica förstås!

Lotten Bergman

Vad kul att en person orkade läsa allt! Begriper inte varför jag har börjat bli så ymnig.

Översättarhelena

Jag måste säga att det var ferruktansvärt skickligt av Agneta att pricka in en sån svinsvår hemlisbloggare så snabbt.

Lotten Bergman

Jag håller med, Översättarhelena! Men jag är i största allmänhet så himla imponerad av er alla och er förmåga att luska, så jag ... har blivit luttrad?

Pukor och trumpeter i Agentas ära!

En annan Petra

Nejmen har jag vunnit?!? Vilken glad överraskning när man kommer tillbaka från Internetexilen.

Lotten Bergman

Ja, En annan Petra, och nu måste du mejla mig!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.