« Facit den 23 december 2006 | Main | Förklaringar till den röda tråden 2006 »

den 25 december 2006

Comments

Lisa

Och inte ens ett litet hedersomnämnande för att man var först med rätt svar? Och sedan mest fel oftast.

Lotten Bergman

Var du? Oj, hjälp, måste kolla!

Lotten Bergman

Lisa:
Aha, nej, du var först med "Hasse & Tage". Men si, idag var jag lite petig och ville ha svaret "Hasse". Däremot var du ju (än en gång) först med att gissa rättast.

Härmed utdelas ett hedersomnämnande! Någon som önskar sig en jättejättestor tröja i ditt hushåll?

Flinn

Åh, du fick in en "virkad basket" också! Hihi!

Lotten Bergman

Nämen jag är ju hopplös! Tack, Flinn! Jag kan FORTFARANDE inte skriva basker utan att gå omvägen runt basket och sedan sudda ut t:et och skriva dit ett r.

Nu ska jag försöka att rätta mitt fel.

Cecilia N

Tack för upplysningen!

Hade ingen aning om att "gatuarbetaren" var Hasse Alfredson.

Och var i all världen har du hittat tidningsurklippet? Din källare? Rymmer den allt??
"Gylfhumor" var ett för mig nytt ord för humor under bältet.

Lotten Bergman

Jag tycker att vi alla ska börja säga gylfhumor igen!

(Min källare är ett uuuunder. Av oordning. Allt finns där, men man hittar ingenting.)

Tiila

Vad kul att mina rim fick utdelning!
XL har jag nog lämnat eftersom min förmodligen sista graviditet tog slut för fyra månader sedan. Men barnen kan ju ha den som koja/tält och bli lite lagom bildade på kuppen!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.