« Facit den 5 december 2006 | Main | Facit den 7 december 2006 »

den 7 december 2006

Comments

Håkan (hakke)

En liten kommentar när det gäller vilka slumpmäsiga tal tekniker och ingenjörer använder. Ett litet slumpmässigt tal är 17 och ett något större är 4711. Har däremot aldrig använt 42 (det brukar bli jobbigt jobbigt med tal som är så himla delbara).

Översättarhelena

Äsch, jag vet inget om hur Adams spelar gitarr egentligen, jag har bara läst Wikipedia. Jag försökte bara hitta svaret på frågan om sambandet mellan Paul McCartney och dagens bloggare. Eller kanske var det frågan jag försökte hitta? (Obs! Det sista var ett "liftarens guide"-skämt.)

Olle Bergman

4711 -- Eau de Cologne!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.