« Facit den 6 december 2006 | Main | Facit den 8 december 2006 »

den 8 december 2006

Comments

salt

Jag måste bara få påpeka att jag är nästan lika vilse i den litterära världen som i sportens... Men jag gissade iallafall på en JAN M!
Det måste väl räknas som ett halvt rätt i detta sammanhang?
Inte det inte...

Översättarhelena

Tackar och niger, jag googlade faktiskt inte så mycket. Efter ett par fruktlösa försök med huldror och luriga smålänningar så kom jag på att det faktiskt aldrig förut har hört ordet "hävdelsebegär". ("Hävdelsebehov" brukar man ju tala om däremot.) Och det var ju mycket riktigt en hämtat ur den majlardska vokabulären.

Anne-Maj

Salt kunde ha gissat på min make och även min bror. dom har Jan M! Men efternamnet blir helt annorlunda.. Ja, nu lägger jag en Jan till i mitt huvud. Många att hålla reda på.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.