« Facit den 24 december 2006 | Main | Julkalenderfacit till den 1 dec. 2007 »

den 25 december 2006

Comments

Översättarhelena

Som vanligt är det ju helt glasklart när man vet svaret! Grattis till en mycket kompetent genomförd julkalender med en lika kompetent intråcklad röd tråd!

Rosman

Missade hela kalendern i år!
Buhhuhuhuhuhu.

Jobbar för mycket, roar mig för lite.

Kommer tillbaka nästa år!!!

Lotten Bergman

Hu, hu, så hemskt, Rosman! Du kanske kan gissa i efterskott på låtsas och ta med utskrifter till jobbet och visa upp så att ni alla får ta ledigt hela nästa december?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.