« Julkalenderfacit till den 16 dec. 2007 | Main | Julkalenderfacit till den 18 dec. 2007 »

den 18 december 2007

Comments

Charlott - The Goblin girl

Känns så fint! Nu kan jag sova lugnt. Kan f.ö. avslöja att en Språkpolis-tröja och en Bloggtröja anno 2007 var på Marilyn Manson-konsert ikväll (man måste ju har svart när man ska lyssna på gothmusik!).

ica

JAAAA!!! Oj, jag tog inte bloggtröjan till Manson. Det kanske jag skulle gjort.

Cecilia N

Dottern var också på konserten, men inte har jag hört några rapporter om språkpoliströjor inte. Får förhöra henne bättre, helt enkelt.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.