« Julkalenderfacit till den 17 dec. 2007 | Main | Julkalenderfacit till den 19 dec. 2007 »

den 19 december 2007

Comments

marie

Skriv en roman! Jag skrattade så jag grät när jag läste om dina galningar i släkten – alla fotbollsspelare från Älvsbyn, Eureniuspräster från övriga Norrland och syfilissmittade veterinärer.
Vilken underbar mening!!!

ab

Och lilla pojken och morfinet?

Översättarhelena

Helga Henschen är Helena Henschens faster.

Bim H-D

Hrmpf... jaha... inte idag heller! Eller, jag var ju i rätt spår - boken och författaren kom jag ju på bara jag letade upp boken - tom visste var jag varit när jag läste den - dock ej år? ;)
Men, som sagt var - hatten... den hatten... drar du TIO lappar, nopp. Inte ens det hjälper, suck...
Må så gott... värmländskan Bom (Byte av namn som sagt var... :p)

Lotten Bergman

Lille pojken och morfinet var i stort sett direkt taget ur boken -- men det handlade om flickan och morfinet. Ett litet barn som väcktes, kördes upp ur sängen och ut på Stockholms gator för att hämta morfin åt den knarkande brodern.

Huga.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.