« Försenat specialtaffelbloggarfacit | Main | Facit till Julkalendern 1 december 2008 »

den 1 december 2008

Comments

Olle Bergman

Det är alltså förra årets tröja på bilden.

Men den är fortfarande het och inne!

Ica

Nej, jag är inte otålig. *vissel*

Heléne

Inte jag heller. Inte det minsta.

(Kvider)

dieva

Inte jag heller ;)
Den käre maken tycker jag är knäpp - men har nu somnat medan jag har dragit igång datorn igen för att kolla. (Måste skriva tyyyst!)

bengt

Jag vet inte... Min tröja lyckades få en kvadratisk form efter några tvättar. Kort och bred.

Olle Bergman

Jag vet, Bengt. Vi har klagat hos tryckarna, som beklagar och säger att man ska dra och slita i den när den är blöt.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.