« Facit till Julkalendern 16 december 2008 | Main | Facit till Julkalendern 18 december 2008 »

den 18 december 2008

Comments

Håkan (hakke)

Min snart treåriga dotter upptäckte YouTube i somras när hon snöade in på sångaren Jimmy Jansson. Nu i helgen upptäckte hon att där också finns Bamse-filmer så vi hittade denna pärla (bonusfilmen) och några andra liknande. Jag får erkänna att en av dessa andra parodier dök upp i tankarna igår när jag läste om "Pusher".

Husse

Tack Lotten! ( igen! )
Denna gång för bakgrunden till att vi här hemma pratar med våra katter i termer som, "ajsing, bajsing lille katt - Skalman han är tlött" och nu förstår jag varför. Denna filmen måste vi ha sett i Internets barndom, i vår familj, dvs 90-talet, och sedan har jag glömt varifrån dessa repliker har sitt ursprung. JULKALENDERN VÄXER!!!

Översättarhelena

Anar en viss inspiration från Tintin i det där månfararäventyret ... Rymddräkterna är orange till och med.

the art institute of

There's not an issue with electrocution for the reason that there is a fully sealed micro processor along with a sealable power socket that can even be washed. Image Credits: Each app is the property of the respective app developer. Have you ever wondered that things roll better than sliding.

hannov.com

As for the beaгings that aгe reaԁy to endure the load of high impact аnd substitute benԁing stress, AFG adοptѕ carburizing steels. Stіll wearing his shades, Master Cοn took a series of very long, ԁee breaths then posіtioned himselff in an on guaгd stanсe. He finally lleft the wall and steppeԁ to the side too hold the door open for mme to enter.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.