« Facit till Julkalendern 2 december 2008 | Main | Facit till Julkalendern 4 december 2008 »

den 4 december 2008

Comments

godiva

Glasklart! Alltså, det som skiljer Lotten från Ingvar Oldsberg och gör det hele ännu mer fascinerande; Miljonprogram är inte miljonprogram - men kissnödig är kissnödig!

Love!

ab

Och jag som har läst Wassmo - ändå fattade jag ingenting. Våra huvuden klappar inte i takt!

Men "klamt" är ett himla bra norskt ord, det känns nästan vad det betyder. Fuktigt så där som före åska, kallsvettigt i händerna...

Ö-Helena

Semester har jag inte, så då sitter jag väl på en pinne i ditt huvud, då. Lustig upplevelse.

Ullah

Jag hade också den som kurslitteratur i norska, är säker på att jag har läst den men minns INGENTING.

Håkan (hakke)

Jag fick ett uppslag till en film:
"I huvudet på John Malkovitchs svenska stand-in".
Huvudrollsinnehavaren är given, finansieringen blir nog något i miljonväg.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.