« Facit till Julkalendern 3 december 2008 | Main | Facit till Julkalendern 5 december 2008 »

den 5 december 2008

Comments

Jessika

Jag röstade Bert Karlsson! Jag vill ha en tröja, jag vill faktiskt ha en tröja! Nåväl, jag går väl och lägger mig istället...

ab

Men VAR det inte Sarah Palin? Jag som hade så bra skäl. *mutter, mutter*

Grattis alla Bert-gissare, i alla fall!

Ullah

Min numera pensionerade latinlärare på gymnasiet hävdade att han hade en slumpgenerator hemma, vilken fick bestämma när vi skulle ha prov. Du kanske kunde överta den?

Stellan

Jag har också intervjuat Bert en gång. Det var först mycket irriterande, eftersom jag upplevde att han hade sin uppmärksamhet på ett helt annat håll. Sedan överrumplade han mig mycket plötsligt med att ställa en motfråga som visade att han var mer engagerad i samtalet än jag själv var.

Fast det där skolmatsprogrammet… Nej, det kunde han låtit mig få göra istället.

Håkan (hakke)

Än en gång ler lyckans gudinna (Lotten förstås) mot lilla mig. Hurra! Snart har jag inte armar nog till alla guldklockor jag så tursamt vunnit. Jag vill också på att tacka den gissningsvis gigantiska lapp på vilket mitt namn är skrivet, och förstås min gamla trotjänare plommonstopet. Tack också till Ö-Helena, Aequinoxia, Sanna och alla andra som hjälper mig med översättningar. Slutligen vill jag tacka Ronald McDonald för hans färgglada huvudbonad som inte så lite påminner om ett plommonstop doppat i ketchup, och som därmed inspirerade till denna vinsten. Tack!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Gissa bloggarens identitet!

  • Gissa i kommentarerna! Jag härmar olika skribenter varje dag. Någon svår, någon lätt. Någon död, någon levande. Väldigt många finlurliga. Och finurliga. Välkommen att gissa vems blogg du kikar in i genom att skriva en kommentar! En person per dag vinner något utan att det kostar annat än tankemöda.