« Retroblog 27 juni: The Devil is in the Details | Main | Vi höjer ett stop av svartnad ek för Vasamuseet »

Comments

Anna Toss

När min pappa dog kändes det dom om jag föll genom moln, i flera månader efteråt. Som om jag hade tappat ett sammanhang. Tänker på dig.
/Anna

karibien

Jag får en klump i halsen när jag läser.

Även jag har stått i ett hem och hållit andan. Strukit med en hand över fåtöljskinnet som nötts silkesmjukt av någon som aldrig mer ska sitta där.

Saknad är på ett sätt väldigt konkret och förståelig. Fattbar.

Och ändå helt ofattbar.

Du har mitt deltagande

/K

Howdy Sailor!

Just nu, precis i detta ögonblick, förstår jag alldeles innerligt vad du känner.

ab

Den värld någon byggde upp runt sig har mening bara så länge han är där. Utan honom är det bara föremål. Man vill att han ska finnas kvar i stolen, boken och vedtraven - om inte synlig, så i alla fall någonstans där bland molekylerna. Har de verkligen redan glömt honom?

Kanske. Men inte man själv, någonsin. Det är i en själv den som saknas fortfarande andas.

den blyga

Det är i en själv den som saknas fortfarande andas.
PRECIS!

AspLövet

Livet är bara till låns och det bästa vi kan göra är att minnas dom som trampade upp stigen vi väljer att springa på.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

www.lotten.se

last.fm

Blog powered by Typepad